Regulamin

 

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
 

 
Słownik pojęć regulaminowych:

1.właściciel
 – MixFirm Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kolady 3, 02-691 Warszawa NIP 774-321-23-41 REGON 146067689; zarejestrowana w Sądzie Rejonowym m.st. Warszawa XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000422111, kapitał zakładowy 1.401.700 PLN w pełni opłacony
2.serwis – dostępne pod adresem mixfirm.com rozwiązania informatyczne o charakterze strony internetowej.
3.Regulamin – pisany wielką literą – niniejszy dokument wraz z załącznikami.
4.umowa – wspólne działanie właściciela i użytkownika serwisu o charakterze zobowiązaniowym w oparciu o postanowienia niniejszego Regulaminu, towarzyszącej mu Polityki Ochrony Prywatności lub przepisy prawa powszechnie obowiązującego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
5.dostawca usług internetowych -  podmiot świadczący usługi dostępu do sieci Internet.
6.formularz kontaktowy – dostępne na stronie mixfirm.com pod zakładką „Kontakt”rozwiązanie informatyczne, poprzez które możliwy jest kontakt z właścicielem serwisu.
7.reklamacja – zgłoszenie żądania usunięcia wady otrzymanego towaru lub usługi.
8.kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zmianami).
9.użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna bądź jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zarejestrowała się w serwisie lub zawarła z właścicielem umowę.
10.login – nazwa identyfikująca użytkownika serwisu.
11.link aktywacyjny – przesłany na adres poczty elektronicznej ciąg znaków, który użytkownik powinien skopiować jako adres docelowy przeglądarki internetowej.
12.przedsiębiorca – zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2004r. Nr 173 poz. 1807 ze zmianami) osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą.
13.towar – w serwisie aukcyjnym przedmiot, dobro o charakterze materialnym lub usługa, mogące być przedmiotem obrotu handlowego.
14.kupujący – użytkownik serwisu uczestniczący w licytacji z zamiarem nabycia towaru.
15.formularz rejestracyjny – udostępnione w procesie rejestracji rozwiązanie informatyczne wymagające podania danych typu: nazwa przedsiębiorcy, imię, nazwisko, adres zamieszkania, login, hasło potrzebne do zalogowania w serwisie, numer telefonu kontaktowego, numer identyfikacji podatkoweji inne o ile zostały wykazane rozwiązaniem informatycznym niezbędnym dla rejestracji konta użytkownika w serwisie.
16.ustawa konsumencka - ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002r. Nr 141, poz. 1176, oraz Dz. U.            z 2004 r. Nr 96, poz. 959, ze zmianami).
17.Konto – udostępniane przez MixFirm Sp. z o.o. użytkownikowi serwisu, opatrzone loginem oraz hasłem podanym podczas rejestracji rozwiązanie informatyczne, w którym użytkownik gromadzi automatycznie informacje o działalności w serwisie od dnia rejestracji.
18.aukcja – forma sprzedaży, będąca formą przetargu prowadzonego na żywo (za Wikipedia.org). 
19.netykieta – niespisane zasady przyzwoitego zachowania w sieci Internet wynikające z ogólnych zasad przyzwoitości np. zakaz używania wulgaryzmów, wielokrotnego powielanie tych samych treści i inne.
20.problem techniczny – nieprawidłowe działanie infrastruktury informatycznej lub oprogramowania używanego w serwisie pod adresem mixfirm.com, które uniemożliwia prawidłowe korzystanie z usług świadczonych przez serwis.
21.ustawa o cenach - ustawa z dnia 5 lipca 2001 r. (Dz.U. z 2001r. Nr 97 poz. 1050 ze zmianami).
22.cena minimalna – ustalona przez sprzedającego wartość, poniżej której nie godzi się on na zawarcie transakcji z kupującym.
23.pogrubienie – zwiększenie intensywności monochromatycznej kolorystyki tekstu zawartego w tytule wystawionej aukcji.
24.górna lista – dodatkowe oznaczenie wystawionej przez użytkownika aukcji.
25.podświetlenie – oznaczenie tytułu zamieszczonej aukcji nadaniem jej dodatkowej kolorystyki.
26.strona kategorii – sposób promowania aukcji poprzez umieszczenie na stronie kategorii do jakiej należy wystawiony towar
27.strona główna – sposób promowania aukcji poprzez umieszczenie na stronie głównej serwisu aukcyjnego.
28. RODO -   Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
 

§1 
INFORMACJE O SERWISIE

Serwis udostępnia pod adresem mixfirm.com przestrzeń serwerową umożliwiającą użytkownikom serwisu, zarówno osobom fizycznym posiadającym pełną zdolność do czynności prawnych, osobom prawnym jak i jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej organizację handlu towarem w formie aukcji, z założeniem, że złożenie oferty sprzedaży przysługuje wyłącznie przedsiębiorcy. Niniejszy Regulamin określa warunki na jakich możliwe jest korzystanie z usług dostępnych w serwisie pod adresem mixfirm.com, którego organizatorem i operatorem jest MixFirm Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kolady 3, 02-691 Warszawa NIP 774-321-23-41 REGON 146067689; zarejestrowana w Sądzie Rejonowym m.st. Warszawa XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000422111, kapitał zakładowy 1.401.700 PLN w pełni opłacony.

§2
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Korzystanie z serwisu możliwe jest 24h na dobę 7 dni w tygodniu.
2.Prawem w oparciu o które działa serwis jest prawo obowiązujące w Polsce.
3.W serwisie aukcyjnym mogą być sprzedawane wyłącznie towary, które pochodzą z legalnego źródła, są dopuszczone do obrotu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, sprzedający jest ich właścicielem lub dysponuje prawem do ich dystrybucji a towary te są wolne od roszczeń osób trzecich. Sprzedający w przypadku ustawowych wymagań w tym zakresie może prezentować towar, na który posiada stosowną koncesję lub zgodę urzędową w zakresie sprzedaży lub dystrybucji (np. paliwa, alkohol, leki). Dodatkowe wymagania w tym ograniczenia w zakresie oferowania poprzez serwis sprzedaży towaru zawiera niniejszy Regulamin wraz z załącznikami stanowiącymi integralną jego część.
4.Stroną sprzedającą w aukcji może być wyłącznie przedsiębiorca, który posiada uprawnienie do występowania w obrocie prawnym zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami powszechnie obowiązującego prawa, a dodatkowo jest zarejestrowanym w serwisie użytkownikiem posiadającym Konto Firmowe .
5.Stroną kupującą może być każdy użytkownik serwisu.
6.MixFirm Sp. z o.o. nie jest stroną w transakcji aukcyjnej zawartej w serwisie.
7.Rejestracja w serwisie jest równoznacznaz zawarciem umowy pomiędzy użytkownikiem a MixFirm Sp. z o.o.
8.Treści prezentowane przez użytkowników w serwisie muszą być zgodne z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz Polityki Ochrony Prywatności serwisu, zgodne ze stanem faktycznym, obwiązującym w Polsce prawem w tym nie naruszające praw osób trzecich.
9.Koszty wynikające z korzystania z sieci Internet przez użytkownika serwisu uzależnione są od cennika operatora telekomunikacyjnego lub dostawcy usługi dostępu do Internetu, z którego korzysta użytkownik serwisu i obciążają go niezależnie od MixFirm Sp. z o.o.
10.Informacje o transakcjach wysyłane drogą e-mail lub opcjonalne środki komunikacji elektronicznej mają charakter wyłącznie informacyjny. Strony transakcji powinny w przeciągu 7 dni nawiązać kontakt w zakresie zakończenia zawartej poprzez serwis aukcyjny transakcji.
11.MixFirm Sp. z o.o. udostępnia w serwisie aukcyjnym możliwość importu treści informatycznych pomiędzy serwisem aukcyjnym o jakim mowa w niniejszym Regulaminie, a innym oprogramowaniem zewnętrznym. Po dokonaniu importu należy usunąć z oferty m.in. treści, linki nie związane z portalem aukcyjnym mixfirm.com.  

§3
REJESTRACJA W SERWISIE

1.Rejestracja użytkownika jest procesem niezbędnym dla korzystania z serwisu aukcyjnego.
2.Rejestracja wymaga wypełnienia przez użytkownika danych w udostępnionym mu formularzu rejestracyjnym oraz potwierdzeniu ich prawidłowości poprzez przesłany na wskazany adres e-mail link aktywacyjny. Potwierdzenie to jest jednoznaczne z zawarciem umowy użytkownika z właścicielem serwisu.
3. Brak aktywacji konta skutkuje usunięciem wprowadzonych danych do bazy po 24 godzinach od daty ich zarejestrowania.
4.Aktywacja usługi dodawania aukcji jest dokonywana niezwłocznie po dokonaniu płatności przez Użytkownika.
5.Rejestracji w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej może dokonać osoba, która ma prawo reprezentacji tego podmiotu.
6.Jeden użytkownik może mieć w tym samym czasie zarejestrowane jedno konto w serwisie. Ograniczenie to nie dotyczy przedsiębiorców zamierzających korzystać z Konta Firmowego , którym przysługuje prawo rejestracji dowolnej ilości kont w serwisie z zastrzeżeniem pkt 5. Dodatkowym ograniczeniem w założeniu dodatkowego Konta Firmowego jest niezaleganie z płatnościami wobec MixFirm Sp. z o.o.
7.Raz podany podczas rejestracji konta użytkownika adres e-mail nie może być użyty w rejestracji innego konta w serwisie.
8.Wraz z rejestracją użytkownik potwierdza zapoznanie się oraz akceptację niniejszego Regulaminu i Polityki Ochrony Prywatności serwisu.
9.Rejestrując się użytkownicy wyrażają jednocześnie zgodę na otrzymywanie drogą e-mail informacji o usługach związanych z funkcjonowaniem serwisu, zmianach w serwisie (np. zmianie treści niniejszego Regulaminu), informacji typu newsletter oraz informacji handlowych o jakich mowa w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 z 9 września 2002 r., poz. 1204 ze zmianami) związanych z funkcjonowaniem serwisu i przedmiotem działalności MixFirm Sp. z o.o.
10.Użytkownikom, którzy dokonali rejestracji, a zapomnieli hasła podanego podczas rejestracji udostępnia się możliwość odzyskania hasła do profilu użytkownika w serwisie. Generowane jest ono automatycznie i wysyłane użytkownikowi na podany podczas rejestracji adres e-mail.
11.Kolejne po pierwszej rejestracji korzystanie z serwisu możliwe jest przez użytkowników poprzez logowanie tzn. użycie podanych w procesie rejestracji danych dostępu do serwisu aukcyjnego.
12.Dane związane z procesem rejestracji w tym login i hasło do konta użytkownika w serwisie nie mogą być udostępniane podmiotom trzecim.
13.Zgodnie z ustawą konsumencką użytkownik będący osobą fizyczną, który dokonał rejestracji w serwisie, co jest równoznaczne z zawarciem umowy z właścicielem serwisu, ma prawo od niej odstąpić w przeciągu 10 dni bez podania przyczyny. Odstąpienie od umowy może zostać dokonane w formie elektronicznej lub listownej na adres siedziby właściciela serwisu.
 

§4
ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI STRON

1.Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść i jakość wpisów umieszczanych przy prezentacji towarów przez zarejestrowanych użytkowników w serwisie co związane jest z nieingerowaniem w treść aukcji.
2.Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za skutki zawarcia umowy, której treść oparta zostanie o wpis umieszczony łącznie z sprzedawanym za pomocą serwisu aukcyjnego produktem.
3.Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość danych umieszczanych w wpisach związanych z aukcją, jakość sprzedawanego towaru, wypłacalność kupujących oraz jakiekolwiek inne relacje pomiędzy kupującym a sprzedającym.
4.Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo zmiany oraz usuwania zamieszczonych w serwisie aukcji bez wcześniejszego informowania użytkownika o zamiarze zmiany lub usunięcia, jeżeli treść aukcji narusza postanowienia niniejszego Regulaminu lub Polityki Ochrony Prywatności.
5.Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za skutki udostępniania przez użytkownika serwisu danych identyfikujących tego lub innego użytkownika w serwisie podmiotowi trzeciemu, na mocy których nastąpi zawarcie umowy lub działanie sprzeczne z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub Polityki Ochrony Prywatności.
6.Użytkownik może cofnąć zgodę na otrzymywanie wiadomości o jakich mowa w §3 pkt 7 z zastrzeżeniem, że w przypadku takiego działania zobowiązany jest on do przestrzegania obowiązujących w serwisie Regulaminu i Polityki Ochrony Prywatności w udostępnionej w serwisie treści i na zasadach obowiązujących w dniu, w którym korzysta z serwisu aukcyjnego.
7.Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania będące następstwem różnicy odbioru kolorów prezentowanych w serwisie aukcyjnym towarów np. umieszczanych podczas prezentowania plików, w tym różnicy barw lub odcieni, spowodowanych indywidualnym ustawieniem monitora korzystającego z serwisu.
8.Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do czasowego ograniczenia w działaniu konta indywidualnego użytkownika, jeżeli jego działanie rodzi podejrzenie zagrożenia w działaniu jego konta lub konta innego użytkownika lub w działaniu serwisu aukcyjnego.
9.Właściciel serwisu aukcyjnego zastrzega sobie prawo do usunięcia konta użytkownika jeżeli narusza on postanowienia niniejszego Regulaminu oraz Polityki Ochrony Prywatności serwisu.
10.Niedozwolonym jest wykorzystywanie konta użytkownika do:
- generowania fikcyjnego ruchu, w tym zmierzającego do nabywania towaru oferowanego przez innego użytkownika celem zwrócenia uwagi pozostałych użytkowników na oferowany do sprzedaży towar;
- nabywania towaru wystawionego przez siebie, członków rodziny, znajomych oraz najbliższych pozostających z użytkownikiem we wspólnym gospodarstwie domowym;
- działania zmierzającego do sztucznego podwyższania ceny oferowanego w serwisie produktu;
- innych celów o charakterze pozorności, wprowadzania w błąd lub działań sprzecznych z powszechnie obowiązującym w Polsce prawem;
11.Konto użytkownika, które zostało założone przy użyciu fikcyjnych danych, będzie usuwane z serwisu aukcyjnego.
12.Usunięcie konta użytkownika z serwisu jest równoznaczne z usunięciem wszystkich zamieszczonych przez niego ofert sprzedaży towaru w serwisie, a w przypadku gdy jest on uczestnikiem trwającej licytacji w której jego oferta nie zakończyła się jeszcze przybiciem, jest równoznaczne z usunięciem jego oferty z serwisu.
13.W przypadku zalegania użytkownika z płatnościami wobec MixFirm Sp. z o.o., działanie jego konta może zostać ograniczone. Ograniczenie to polegać będzie na udostępnieniu użytkownikowi jedynie funkcji niezbędnych do uregulowania ciążących na nim zobowiązań względem MixFirm Sp. z o.o.
14.MixFirm Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odmowy rejestracji konta użytkownika, gdy na posiadanym już wcześniej zarejestrowanym Koncie Firmowym zalega z płatnościami względem właściciela serwisu, posiada inne zawieszone lub ograniczone w działaniu Konto Firmowe lub też wcześniej miał zarejestrowane Konto Firmowe, na którym naruszał niniejszy Regulamin lub Politykę Ochrony Prywatności serwisu serwisu.
15.Użytkownikom serwisu nie wolno wykorzystywać informacji udostępnianych im w serwisie aukcyjnym, przetwarzać ich, kopiować i powielać w jakiejkolwiek formie i treści.
16.Użytkownikowi serwisu nie wolno importować do serwisu aukcyjnego treści, do których nie posiada uprawnień o charakterze użytkowym lub właścicielskim, w tym treści, do których prawa posiada podmiot trzeci.
17.Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do oznaczania profili użytkowników Konta Firmowego celem ich identyfikacji przez innych korzystających z serwisu.
18.Użytkownik serwisu nie może prezentować w serwisie plików zdjęciowych lub video nie będących jego własnością, plików o charakterze reklamowym zawierających informacje wykraczające poza prezentowany do sprzedaży towar, wiążących się z koniecznością poniesienia opłat lub też zagrażających w jakiejkolwiek formie innym użytkownikom oraz MixFirm Sp. z o.o.
19.Zamieszczone w opisie produktu informacje powinny być rzetelne i nie zawierać dwuznacznych sformułowań.
20.Sprzedający wystawiając towar na sprzedaż wyraża nieodwołalne na czas prezentacji oferty prawo MixFirm Sp. z o.o. do jej publikacji w serwisie pod adresem mixfirm.com oraz w serwisach powiązanych w jakiejkolwiek formie prawnej z MixFirm Sp. z o.o. dla celów promocyjnych.
21.MixFirm Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treść, jakość i prawdziwość danych udostępnianych wzajemnie sobie przez sprzedającego i kupującego użytkownika w serwisie.
22.Niedozwolone jest działanie użytkowników serwisu polegające na nakłanianiu do oferowania sprzedaży towaru lub też złożenia oferty kupna towaru z pominięciem serwisu aukcyjnego mixfirm.com, przy wykorzystaniu danych udostępnianych w wyniku rejestracji w serwisie aukcyjnym.
23.Niedozwolone jest przekazywanie danych o innych użytkownikach serwisu podmiotom trzecim chyba, że takie działanie wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
24.MixFirm Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo usunięcia profilu zarejestrowanego użytkownika, który narusza postanowienia niniejszego Regulaminu lub Polityki Ochrony Prywatności, obowiązujące w Polsce prawo w tym prawa osób trzecich, zamieszcza w serwisie nieprawdziwe dane, dane sprzeczne z prawem, wprowadzające w błąd, obraźliwe lub naruszające prawa właściciela serwisu i innego użytkownika, który propaguje w sieci Internet treści zakazane lub mogące naruszyć dobre imię właściciela serwisu.
25.Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do czasowego ograniczenia działania użytkownika zarejestrowanego w serwisie, a nawet do usunięcia profilu zarejestrowanego użytkownika, jeżeli ten wykorzystuje możliwości udostępnione mu przez MixFirm Sp. z o.o. w sposób sprzeczny z netykietą.
26.MixFirm Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do czasowego ograniczenia działania serwisu w przypadku wprowadzania zmian lub modyfikacji w jego funkcjonowaniu. Informacja o planowanych działaniach w powyższym zakresie będą prezentowane w formie informacji zamieszczonej w serwisie pod adresem mixfirm.com z minimum 6h wyprzedzeniem.
27.MixFirm Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne zaistniałe w wyniku działania siły wyższej, strajku, wojny, działań zbrojnych lub działań bezpośrednio lub pośrednio wynikających ze zmian w przepisach prawa powszechnie obowiązującego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, a także w wyniku działania podmiotów trzecich, na które nie miał wpływu.
28.W przypadku wystąpienia problemów technicznych w funkcjonowaniu serwisu właściciel serwisu zapewni użytkownikom serwisu rozwiązania rekompensujące. Szczegółowe informacje o sposobach postępowania po zaistnieniu awarii technicznej udostępniane są użytkownikom serwisu po jej wyeliminowaniu. Właściciel serwisu w możliwie najkrótszym czasie będzie dążył do usunięcia zaistniałych problemów technicznych i przywrócenia pełnej dostępności usług świadczonych za pomocą serwisu pod adresem mixfirm.com.

§5
KONTO FIRMOWE

1.Posiadanie Konta Firmowego upoważnia do wystawiania towaru do sprzedaży w serwisie.
2.Aktywnym użytkownikiem Konta Firmowego może być jedynie przedsiębiorca, który po rejestracji prawidłowo i terminowo je opłaca.
3.Sprzedający w ramach Konta Firmowego może wystawiać dowolną ilość ofert sprzedaży.
4.Posiadacz Konta Firmowego nie ponosi opłat za wystawienie przedmiotu do sprzedaży oraz opłat prowizyjnych od realizowanej sprzedaży.
5.Każdy użytkownik Konta Firmowego uzyskuje możliwość odpłatnego prezentowania  poprzez wpis do katalogu, firm korzystających z serwisu, który to katalog jest prezentowany w serwisie.

 

§6
TRANSAKCJE W SERWISIE AUKCYJNYM

1.Wystawienie towaru na sprzedaż

 
1.
Wystawienie towaru wiąże się z czynnościami technicznymi polegającymi na stworzeniu treści informującej o towarze będącym przedmiotem sprzedaży. Obok informacji o produkcie możliwe jest umieszczanie plików zdjęciowych.
2.Wystawienie towaru na sprzedaż może nastąpić poprzez import
3.Wprowadzona treść związana z produktem musi zawierać informację wskazującą kompletną cenę wraz z kosztem i sposobem dostawy do kupującego.
4.W przypadku, gdy przepis prawa nakłada na sprzedającego dodatkowe obowiązki związane z prezentacją produktu, wystawienie towaru na sprzedaż musi je uwzględniać.
5.Towar prezentowany do sprzedaży umieszcza się według kategorii prezentowanych w serwisie. Wybór kategorii udostępnia się sprzedającemu.
6.Sprzedający ma obowiązek poinformować jaką ilość towaru gotowy jest sprzedać. W przypadku braku informacji o liczbie towaru udostępnionego do sprzedaży domniemuje się, że zamierza on sprzedać jedną sztukę towaru.
7.Wprowadzenie informacji związanych z ofertą sprzedaży kończy się poprzez zatwierdzenie przez sprzedającego wprowadzonych danych i jest równoznaczne ze złożeniem oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, która wiąże sprzedającego.
8.MixFirm Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do weryfikacji zawartości opisu produktu i informacji dodatkowych z nim związanych. Czas trwania weryfikacji nie może trwać więcej jak 8h. Weryfikacja wiązać się może z czasowym ograniczeniem prezentacji towaru do sprzedaży, usunięciem oferty z serwisu, a jeżeli narusza ona niniejszy Regulamin lub Politykę Ochrony Prywatności serwisu doprowadzić może do czasowego lub trwałego zablokowania dostępu zamieszczającego ją użytkownika.
 

2.Rodzaje transakcji oraz sposób zawarcia umowy przez strony transakcji

 
1.
Sprzedaż towaru w serwisie aukcyjnym może odbywać się:
2.2 w drodze licytacji
2.3 w drodze z góry określonej oferty cenowej
2.2.1 Licytacja może dotyczyć jednego lub większej liczby towarów.
2.2.2 Nabycie towaru drogą licytacji polega na złożeniu przez kupującego oferującemu towar propozycji ceny za oferowany przez niego produkt. Ofertę cenową złożyć może każdy z zarejestrowanych w serwisie użytkowników.
2.2.3 Złożenie oferty w licytacji obejmującej jedną sztukę towaru, musi zawierać ceną wyższą od poprzednio złożonej i nie jest możliwe złożenie wyższej oferty cenowej przez użytkownika, którego oferta w tej samej aukcji jest cenowo najwyższa.
2.2.4 W przypadku licytacji obejmującej więcej jak jedną sztukę towaru do sprzedaży, możliwe jest modyfikowanie złożonej oferty kupna przez użytkownika zarówno pod kątem ceny jak i ilości. Jeżeli oferta wcześniej zaoferowana przez tego samego użytkownika jest cenowo najwyższa, możliwe jest jedynie modyfikowanie w górę ilości towaru przewidzianego do zakupu. Modyfikacja ilości towaru ograniczona jest do maksymalnej oferowanej do sprzedaży przez sprzedającego.
2.2.5 Przebieg licytacji może zostać przez sprzedającego ograniczony zgodą na nabycie towaru przez kupującego, jeżeli ten zaoferuję cenę nie mniejszą niż.
2.2.6 Sprzedawca powinien wskazać od jakiej ceny rozpoczyna się licytacja towaru w serwisie aukcyjnym. W przypadku braku wskazania ceny przez sprzedającego, automatycznie zostanie wskazana cena w wysokości 1,00 PLN (słownie: jeden złoty 00/100).
2.2.7 Kolejne zaoferowanie ceny w licytacji jest ceną postąpienia. Postąpienie może się zmienić o dowolną wysokość nie niższą jak 0,01 PLN (jeden grosz).
2.2.8 W drodze licytacji nie jest możliwe postąpienie niższe od aktualnie prezentowanej ceny w serwisie.
2.2.9 Jeżeli przedmiotem licytacji jest jedna sztuka towaru nabywa towar ten licytujący, który zaproponuje ofertę z najwyższą ceną.
2.2.10 W licytacji, przedmiotem której była więcej niż jedna sztuka towaru, towar nabywa użytkownik lub użytkownicy, którzy złożyli najwyższe oferty cenowe za jeden produkt.
2.2.11 Jeżeli sprzedający określi w licytacji jednego towaru cenę za jaką jest gotowy go sprzedać bez dalszej licytacji, oferta cenowa złożona w wysokości minimum tej ceny kończy licytację a zwycięzcą jest ten użytkownik,który taką ofertę zaproponował.
2.2.12 W przypadku złożenia oferty zakupu w drodze licytacji w tej samej cenie i ilości przez więcej niż jednego użytkownika, o tym który nabywa towar decyduje czas złożenia oferty.
2.2.13 Sprzedający ma obowiązek poinformować kupującego już na etapie prezentacji oferty o warunkach rękojmi związanej z produktem, a jeżeli przedmiotem licytacji jest nieruchomość o zaległości w podatkach państwowych oraz innych daninach publicznych, jeżeli wysokość tych sum jest zgłoszona, z wyjaśnieniem, które z nich obciążają nabywcę bez zaliczenia na cenę nabycia;  prawach obciążających nieruchomość, które będą utrzymane w mocy z zaliczeniem i bez zaliczenia na cenę nabycia; wynikających z akt zmianach w stanie faktycznym i prawnym nieruchomości, jeżeli zaszły po jej umieszczeniu do sprzedaży w serwisie.  
2.2.14 Kupujący w przypadku licytacji z większą ilością towaru może modyfikować swoją ofertę:
- oferując wyższą cenę
- oferując większą ilość towaru jaki chce nabyć
- oferując łącznie wyższą cenę i ilość towaru jaki chce nabyć
2.2.15 Jeżeli licytacja dotyczy więcej jak jednej sztuki towaru, jej zwycięzca ustalany jest w oparciu o kryterium najwyższej ceny. Jeżeli więcej jak jeden kupujący zaproponuje taką samą cenę, która okaże się najwyższą w licytacji, zwycięzcami licytacji są wszyscy oferujący tą cenę. O tym, który z licytujących otrzyma daną ilość towaru decyduje kolejność złożonej oferty. W przypadku, gdy któremukolwiek z licytujących nie można ze względu na oferowaną przez sprzedającego ilość przydzielić towaru w licytowanej przez niego ilości, ma on prawo nabyć ilość mniejszą lub odstąpić od zakupu. Jeżeli zwycięzcy licytacji nie objęli całości oferowanego towaru, pozostała część przypada proporcjonalnie do złożonych ofert powyżej ceny wywoławczej w licytacji.
2.3.1 Licytacja towaru z góry określoną ofertą cenową wymaga od kupującego, w przypadku oferty sprzedaży więcej jak jednego towaru, podania ilości towaru jaki jest on gotów nabyć w ustalonej przez sprzedającego cenie.
2.Prezentowana oferta licytacji jest ograniczona czasowo, może wiązać się z jednym lub większą ilością oferowanych produktów oraz podczas jej prezentowania możliwy jest kontakt ze sprzedającym we wskazany przez niego sposób. Czas trwania licytacji prezentowany jest od momentu jej umieszczenia w serwisie.
3.Zawarcie transakcji lub złożenie oferty sprzedającemu drogą elektroniczną następuje przez wykonanie czynności o charakterze rozwiązań informatycznych dostępnych dla każdego użytkownika w serwisie.
4.Sprzedający może zakończyć wystawioną przez siebie licytację w każdym czasie, a jeżeli w trakcie jej trwania złożono ofertę cenową (przypadek licytacji bez z góry określonej oferty cenowej) jedynie wtedy gdy zawarł informację o możliwości jej zakończenia przed czasem w treści aukcji lub też w wyniku działania siły wyższej nastąpiła utrata właściwości pierwotnych towaru, towar został skradziony a o kradzieży sprzedający powiadomił organy ścigania.
5.Licytujący związany jest ofertą złożoną sprzedającemu. Odstąpienie od złożonej oferty możliwe jest jeżeli wyrazi na to zgodę sprzedający lub też wobec kupującego ogłoszono przed dniem zakończenia licytacji upadłość lub likwidację.
6.W trakcie trwania licytacji nie jest możliwa zmiana jej parametrów przez sprzedającego czasu złożenia mu oferty na prezentowany towar.
7.Zawarcie umowy pomiędzy licytującym a sprzedającym następuje w wyniku przybicia ceny. Jeżeli przepis szczególny o randze ustawy uzależnia zawarcie umowy od formy szczególnej, zawarcie umowy następuje po spełnieniu tego warunku, a stronom zakończonej aukcji przysługuje prawo dochodzenia zawarcia umowy w formie szczególnej (np. akt notarialny).
8.Informacja o przybiciu przesyłana jest stronom transakcji na wskazany w rejestracji adres e-mail.
 

3.Ograniczenia w sprzedaży towaru

 
1.Niedozwolone jest prezentowanie do sprzedaży towarów wyłączonych z obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, naruszających prawo lub sprzecznych z prawem, nabytych z naruszeniem prawa, spornych co do własności, towarów których działanie zmierza pośrednio lub bezpośrednio do naruszenia lub łamania prawa.
2.Przykładowa lista towarów o jakich mowa w pkt 3.1 dostępna jest w załącznikach
 

§7
OPŁATY POBIERANE W SERWISIE

1.Korzystanie z serwisu aukcyjnego jest odpłatne wyłącznie dla posiadaczy Konta Firmowego.
2.Dokonanie płatności następuje za pośrednictwem operatora serwisu realizującego płatności elektroniczne w tym poprzez przelew lub zapłatę kartą płatniczą.
3.Użytkownik dokonując płatności zostanie poinformowany bezpośrednio przed jej dokonaniem o wysokości w jakiej płatność winna zostać dokonana, o możliwych sposobach jej przeprowadzenia oraz o danych operatora realizującego płatności. Szczegółowy regulamin dokonywania płatności za pośrednictwem operatorów realizujących płatności elektroniczne dostępny jest na stronie internetowej danego operatora.
4.Dokonując płatności za pośrednictwem operatora płatności elektronicznej (przelew), Użytkownik w celu dokonania zapłaty powinien postępować zgodnie z instrukcjami podawanymi przez operatora płatności elektronicznych.
5.Usługodawca w żaden sposób nie gromadzi i nie zapisuje danych identyfikacyjnych Użytkownika związanych z realizowaniem płatności, w szczególności takich jak dane karty płatniczej, dane dostępowe do systemów transakcyjnych, ani w inny sposób nie wpływa na dokonywanie płatności przez Użytkownika.
6.Po prawidłowym dokonaniu płatności za pośrednictwem operatora płatności elektronicznych, na adres elektroniczny wskazany przez Użytkownika przesyłana jest informacja o dokonaniu płatności.
7.Wysokość miesięcznych opłat stałych dla użytkowników Konta Firmowego  oraz opłaty za usługi związane z funkcjami dodatkowymi dostępnymi w serwisie aukcyjnym. np. promowanie aukcji, wyróżnianie i inne, łączącymi się z opłatami rozliczanymi w okresie i kwocie zgodnej z cennikiem usług widoczne są w serwisie dla każdego zainteresowanego.
8.Ceny zawarte w cenniku usług zgodnie z ustawą o cenach, podawane są w kwotach brutto.
9.Zarejestrowani w serwisie użytkownicy Konta Firmowego otrzymują fakturę z góry niezwłocznie po dokonanej płatności, za możliwość dodawania oferty sprzedaży towarów i usług  w  serwisie w okresie rozliczeniowym jakim jest ilość dni w wybranej przez użytkownika opcji abonamentu.  .
10.W przypadku korzystania  z usług dodatkowych sposób naliczania opłat zawiera cennik usług  w okresie rozliczeniowy na ostatni dzień miesiąca, oddzielnym dokumentem  księgowym fakturą VAT z 7 dniowym terminem płatności.
11.Danymi umieszczanymi na fakturze są dane podane podczas rejestracji danego użytkownika w serwisie aukcyjnym.
12.Użytkownik serwisu akceptując niniejszy Regulamin wyraża zgodę, na wystawienie mu faktury przez MixFirm Sp. z o.o. bez podpisu.
13.Faktura, paragon lub inny równoważny dokument sprzedaży będzie przesyłany użytkownikowi korzystającemu z płatnych funkcji serwisu drogą elektroniczną, będzie on także dostępny do samodzielnego wygenerowania po zalogowaniu na koncie użytkownika. Na żądanie użytkownika serwisu, dokument o jakim mowa powyżej, może on otrzymać drogą poczty tradycyjnej na jego koszt zgodnie z  cennikiem usług , po wcześniejszym zgłoszeniu tego faktu przez formularz kontaktowy” Zgłoszenie chęci papierowej wersji faktury”.
 

§8
REKLAMACJE

1.Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem serwisu należy zgłaszać do właściciela serwisu droga pisemną w formie listu poleconego lub pocztą elektroniczną poprzez formularz kontaktowy zamieszczony pod adresem mixfirm.com
2.Reklamacją mogą być objęte wszelkie usługi świadczone w serwisie aukcyjnym mixfirm.com
3.Termin zgłoszenia reklamacji upływa z końcem 15 dni od dnia zakończenia publikacji aukcji jakiej dotyczy lub usługi jaką świadczy serwis zgodnie z jego przedmiotem działania.
4.Reklamacja powinna zawierać minimum:
- numer aukcji lub link do niej, a w przypadku gdy nie dotyczy aukcji, treść opisującą przedmiot reklamacji z podaniem dnia naruszenia, którego reklamacja dotyczy
- żądanie związane z reklamacją
- dokładne dane z podaniem imienia i nazwiska składającego zgłoszenie reklamacyjne oraz wskazanie podmiotu jaki reprezentuje (jeżeli dotyczy)
- adres e-mail użytkownika serwisu zgłaszającego żądanie reklamacyjne oraz login jaki podał w procesie rejestracji
5.Właściciel serwisu rozpozna reklamację w terminie 14 dni od jej zgłoszenia, a jeżeli zgłoszenie wymaga uzupełnienia informacji lub danych zawartych w jej zgłoszeniu, 14 dni od otrzymania kompletnych do rozpatrzenia danych.
6.W przypadku gdy użytkownik serwisu reklamuje usługę, na podstawie której wydana mu została faktura, paragon lub inny równoważny dokument sprzedaży, zobowiązany jest dołączyć oryginał otrzymanego dokumentu lub w przypadku zgłoszenia w formie elektronicznej, co najmniej skan posiadanego oryginału dokumentu potwierdzony za zgodność podpisem osoby uprawnionej.
7.Koszt nieuprawnionej reklamacji ponosi reklamujący.
8.Bez względu na formę zgłoszenia reklamacyjnego, właściciel serwisu mixfirm.com zastrzega sobie prawo do udzielenia odpowiedzi jedynie w formie elektronicznej korespondencji e-mail.
 

§9
ROZWIĄZANIE UMOWY ZAWARTEJ Z MixFirm Sp. z o.o.

1.Użytkownik ma prawo rozwiązać umowę z właścicielem serwisu w każdej chwili.
2.Zarejestrowany użytkownik serwisu może w każdym czasie zwrócić się do właściciela serwisu drogą elektroniczną poprzez formularz kontaktowy o usunięcie jego konta z zasobów informatycznych serwisu.
3.Usunięcie użytkownika z serwisu dokonywane jest automatycznie gdy odmówi on akceptacji niniejszego Regulaminu i Polityki Ochrony Prywatności.
4.Rozwiązanie umowy wiąże się z usunięciem informacji o użytkowniku z serwisu pod adresem mixfirm.com, usunięciem zamieszczonych przez niego aukcji towarów oraz a w przypadku gdy jest on uczestnikiem trwającej licytacji w której jego oferta nie zakończyła się jeszcze przybiciem, z usunięciem jego oferty z serwisu.
5.Rozwiązanie umowy pomiędzy MixFirm Sp. z o.o. i użytkownikiem nie zwalnia użytkownika z uregulowania należnych serwisowi opłat.
 

§10
POSTANOWIENIA I INFORMACJE KOŃCOWE

1.Treść niniejszego Regulaminu oraz towarzyszącej Polityki Ochrony Prywatności udostępniane są w serwisie pod adresem mixfirm.com wraz z informacją o ewentualnej dacie i treści wprowadzanych zmian. 
2.Serwis chroni dane użytkowników i klientów serwisu zgodnie z postanowieniami Polityki Ochrony Prywatności umieszczonej w serwisie pod adresem mixfirm.com, które na równi z postanowieniami niniejszego Regulaminu serwisu udostępniający mają obowiązek po zapoznaniu zaakceptować.
3.Zmiany niniejszego Regulaminu lub Polityki Ochrony Prywatności wchodzą w życie po upływie minimum 7 dni od ich ogłoszenia w serwisie pod adresem mixfirm.com
4.Właściciel serwisu na życzenie udostępnia treść obowiązującego Regulaminu oraz Polityki Ochrony Prywatności serwisu wysyłając na wskazany adres e-mail żądany dokument lub przekazując go zainteresowanemu w innej uzgodnionej formie.
5.Użytkownicy serwisu powinni archiwizować swoje działania w serwisie związane z kontaktem z innymi użytkownikami na bezpiecznych i trwałych nośnikach informacji.
6.Użytkownikom serwisu aukcyjnego właściciel może udostępnić dodatkowe usługi lub rozwiązania informatyczne. Zasady korzystania z usług lub proponowanych rozwiązań zostaną umieszczone w osobnych regulaminach lub dokumentach o takich charakterze. Jeżeli powyższe będą kształtować odmiennie od niniejszego Regulaminu i towarzyszącej mu Polityki Ochrony Prywatności stosunki prawne, informacja ta zostanie udostępniona użytkownikom serwisu na zasadach tożsamych z wprowadzaniem zmian do niniejszego Regulaminu lub Polityki Ochrony Prywatności.
7.W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem zapisów kodeksu cywilnego.
8.W sprawie sporów sądowych, sądem właściwym jest sąd według właściwości obowiązującej w Rzeczpospolitej Polskiej.

§11
ZAŁĄCZNIKI

1.Cennik usług
2.Lista towarów niedozwolonych do sprzedaży w aukcji
3.Polityka Ochrony Prywatności
 
 
 

Załącznik nr 1.
Cennik usług 

 

CENNIK SERWISU AKCYJNEGO MIXFIRM.COM
DLA KONTA FIRMOWEGO
(SPRZEDAJACY)

 

Wszystkie ceny w " Cennik serwisu aukcyjnego Mixfirm.com" są cenami brutto i zawierają  23% VAT.

              


              

OPŁATA ZA MOŻLIWOŚĆ WYSTAWIANIA AUKCJI
BEZ OGRANICZEŃ I PROWIZJI OD SPRZEDAŻY 
 

Abonament  30 dni   - 49,20 zł
 


OPCJE DODATKOWE
 
 
Promowanie oferty - strona główna - 25,00 zł
 
Wyróżnienie oferty - strona kategorii - 15,00 zł
 
Pogrubienie - 2,00 zł
 
Podświetlenie - 3,00 zł
 
Wystawienie aukcji - 0,00 zł
 
Czas trwania aukcji - 0,00 zł
 
Opcja Kup Teraz w Licytacji - 0,00 zł
 
Cena minimalna - 0,00 zł
 
Zdjęcia - 0,00 zł
 
Import - 0,00 zł
 
Papierowa wersja Faktury VAT    - 10,00 zł
 CENNIK SERWISU AUKCYJNEGO MIXFIRM.COM
DLA KONTA ZWYKŁEGO  (KUPUJĄCY) 
 
 
KONTO BEZPŁATNE
 


Załącznik  nr 2. 
Lista towarów niedozwolonych do sprzedaży w aukcji 

Przykładowa lista towarów i usług niedozwolonych do sprzedaży w serwisie aukcyjnym pod adresem mixfirm.com

Zabronione jest umieszczanie do sprzedaży w serwisie aukcyjnym:

1. Organów ludzkich lub zwierzęcych;
2. Zwierząt;
3. Towarów lub usług zawierających treści namawiające do przestępstwa w tym nakłaniających do     popełnienia samobójstwa lub samookaleczenia;
4. Oprogramowania na licencji Not For Resale;
5. Towarów lub usług propagujących ustrój totalitarny państwa lub nawołujących do jakiejkolwiek nienawiści lub dyskryminacji, w tym nienawiści na tle różnic    narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość;
6. Materiałów wybuchowych, pirotechnicznych a także chemicznych o właściwościach niebezpiecznych;
7. Produktów leczniczych dostępnych wyłącznie z przepisu lekarza;
8. Środków odurzających, narkotycznych, psychotropowych oraz za takie uważanych;
9. Towarów podrobionych tj. oznaczonych w sposób mogących wprowadzić w błąd co do jakości, pochodzenia, sposobu wykonania lub innych walorów towaru oryginalnego;
10. Towarów lub usług nawiązujących do pornografii, w tym zawierających odniesienie do treści o charakterze seksualnym z udziałem osób do 15 roku życia lub zwierząt;
11. Towarów lub usług propagujących przemoc;
12. Utworów muzycznych, filmów, publikacji, programów informatycznych naruszających prawa autorskie, prawo własności intelektualnej oraz jakiekolwiek dobra o charakterze majątkowym osobistym;
13. Towarów lub usług udostępniających dane osobowe podlegające ochronie;
14. Towarów lub usług, których posiadanie lub świadczenie wymaga zezwolenia;
15. Dowodów rejestracyjnych oraz kart pojazdów jeżeli ich oferowanie jest oddzielne od pojazdu do jakiego przynależą;
16. Towarów i usług powiązanych z uczestnictwem w tzw. systemach argentyńskich, piramidach finansowych, których naczelną zasadą jest pozyskiwanie nowych członków celem uzyskania korzyści finansowej w pośredni lub bezpośredni sposób;
17. Napojów alkoholowych chyba, że przepis prawa obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej dopuszcza swobodny (bez zezwolenia) obrót konkretnym napojem alkoholowym;
18.Tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz papierosów elektronicznych, pojemników zapasowych i ich części;​
19. Kart lub kluczy służących do odbioru programów radiowych, telewizyjnych lub umożliwiających dostęp do internetu;
20. Kuponów rabatowych, kuponów promocyjnych lub zniżkowych;
21. Prac dyplomowych, materiałów lub dzieł służących do zaliczania egzaminów magisterskich, licencjackich, maturalnych lub gimnazjalnych;
22. Oprogramowania zawierającego wirusy komputerowe, pozwalającego na szpiegostwo informatyczne, generujące hasła umożliwiające dostęp do oprogramowania nabytego przez osoby nieuprawnione, pozwalającego na łamanie kodów lub zabezpieczeń ustanowionych przez podmioty trzecie, generujących wysyłanie treści niepożądanych w tym masowe wysyłanie adresów e-mail bez zgody adresata;
23. Oprogramowania umożliwiającego naruszanie prawa w jakiejkolwiek formie;
24. Kont w bezpłatnych serwisach internetowych oraz kont w programach partnerskich lub lojalnościowych oraz zaproszeń do takich serwisów lub założenia kont w takich serwisach;
25. Udziałów w spółkach, akcji oraz instrumentów finansowych, których obrót jest regulowany drogą ustawy i podlega nadzorowi w jakiejkolwiek formie ze strony Komisji Nadzoru Finansowego w Warszawie;
26. Jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, walut obcych, polis ubezpieczeniowych, dokumentów akcji, chyba, że noszą wartość kolekcjonerską;
27. Systemów inwestycji giełdowych, walutowych oraz gier liczbowych i zakładów bukmacherskich jak również wspierających w korzystaniu z takich rozwiązań chyba, że występują w formie wielonakładowej publikacji książkowej;
28. Adresów stron internetowych i serwerów FTP;
 
 

 Załącznik nr 3. 
 Polityka Ochrony Prywatności

 

 
Administrator Twoich danych osobowych
_______________________________________________
Administratorem Twoich danych osobowych jest MixFirm Spółka z ograniczona odpowiedzialnością (mixfirm.com) dalej „ Spółka” z siedzibą przy ul. Kolady 3, 02-691 Warszawa. Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie. XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000422111, NIP 774-321-23-41, REGON 146067689.
Kontakt przez stronę ; http://mixfirm.com/kontakt
 
Przetwarzanie Twoich  danych 
_____________________________________________________
 
Podczas zakładania konta Sam podałeś nam Swoje dane, które są niezbędne do zawarcia umowy i dokonywania transakcji na portalu mixfirm.com.
 (realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną)
 
 
Przetwarzamy  Twoje dane ponieważ są one niezbędne do:

zakładania i zarządzania Twoim kontem
 zapewnienie obsługi  Twojego konta
 transakcji oraz rozwiązywania problemów technicznych
realizacji postanowień zawartych w ramach umowy
obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz
umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z konta w tym dokonywaniu transakcji płatniczych w ramach serwisu mixfirm.com
monitorowanie Twojej aktywności oraz wszystkich innych użytkowników, obejmującej np. wyszukiwanie po  słowach kluczowych oraz zarządzanie Twoją aktywnością na mixfirm.com poprzez przeprowadzenie badań i analiz aby dbać o funkcjonowanie portalu i móc wprowadzać udogodnienia   
wzięcie udziału w programie lojalnościowym
wzięcie udziału w konkursach, weryfikowanie zwycięzców w oparciu  o regulamin konkursu
prowadzanie analiz statystycznych
windykacji należności
przechowywaniu danych w celach archiwizacyjnych 

 
 
Twoje prawa
_____________________________________________________________
Zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych masz prawo dostępu do swoich danych oraz prawo ich zmiany, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wzniesienia sprzeciwu oraz prawo do usunięcia zgodny w każdym momencie.
 
Zgoda na przetwarzanie Twoich danych osobowych, może zostać wycofana w każdej chwili po przez zgłoszenie ( formularz kontaktowych ) rezygnacji z usług co będzie skutkować usunięciem konta z serwisu mixfirm.com w przeciągu 30 dni od złożenia zgłoszenia lub w terminie który określa regulamin, gdy Twoje dane nie będą już niezbędne do celów które zostały zebrane.
 
Masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Danych Osobowych w zakresie naruszenia praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych w mocy RODO.
 
 
Podawanie swoich danych osobowych
_________________________________________________________
Aby  móc zawrzeć a następnie wykonywać umowę zawarta z Toba  jest wymagane podczas rejestracji  podanie danych takich jak:
 
DLA KONTA FIRMOWEGO   
 

Typ firmy
Nazwa firmy
NIP
REGON
Imię
Nazwisko
Data urodzenia
Adres
Miejscowość
Kod pocztowy
Województwo
Adres email
Telefon
Nazwę użytkownika
Hasło 

DLA  KONTA ZWYKŁEGO
 

Imię
Nazwisko
Data urodzenia
Adres
Kod pocztowy
Województwo
Adres email
Telefon
Nazwa użytkownika
Hasło 


W przypadku nie podania pełnych  danych konto nie zostanie założone, konsekwencja czego użytkownik nie będzie mógł korzystać z portalu.
 
 
Przekazywanie danych
_________________________________________________________
 
 
Twoje dane udostępniamy podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług płatniczych, usług związanych z przechowywaniem, łączeniem i analizowaniem danych. Stronom transakcji, które zawierasz  oraz obsłudze technicznej.
 
 
Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione na wniosek organów ścigania m.in. Policji i Prokuratury.
 
 
Ze względu na konieczność blokowania działań robotów internetowych na stronie mixfirm.com stosujemy mechanizm Google reCAPTCHA do sporadycznych badań, czy zachowania naszych użytkowników nie noszą znamion zachowań robotów.
W tej sytuacji możemy ujawnić  Google LLC  Twój adres IP.  
 
 
 
 
Pliki Cookie i identyfikator urządzeń
_________________________________________________________
 
Używając serwisu mixfirm.com wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie plików cookie oraz identyfikatora urządzeń do realizacji usługi, personalizowania reklam i analizowania reklam na stronie. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na używanie cookie, proszę o zablokowanie w ustawieniach swojej przeglądarki.
 

 
 

 

Pomoc i wsparcie

Płatności obsługuje: