Polityka prywatności

 
Wypełnienie  obowiązku informacyjnego  RODO

________________________________________________
 
Portal mixfirm.com dba o prawa do prywatności swoich użytkowników.
Każdego zarejestrowanego użytkownika portalu  obowiązuje przestrzeganie  przepisów Regulaminu  oraz Polityki Prywatności.
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
 
 
Administrator Twoich danych osobowych
_______________________________________________

Administratorem Twoich danych osobowych jest MixFirm Spółka z ograniczona odpowiedzialnością (mixfirm.com) dalej „ Spółka” z siedzibą przy ul. Kolady 3, 02-691 Warszawa. Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie. XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000422111, NIP 774-321-23-41, REGON 146067689.
Kontakt przez stronę ; http://mixfirm.com/kontakt
 
Przetwarzanie Twoich  danych 
_____________________________________________________
 

Podczas zakładania konta Sam podałeś nam Swoje  dane, które są niezbędne do zawarcia umowy i dokonywania transakcji na portalu mixfirm.com.
 
 
Przetwarzamy  Twoje dane ponieważ są one niezbędne do:
zakładania i zarządzania Twoim kontem,  zapewnienie obsługi  Twojego konta,  transakcji oraz rozwiązywania problemów technicznych
realizacji postanowień zawartych w ramach umowy
obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz
umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z konta w tym dokonywaniu transakcji płatniczych w ramach serwisu mixfirm.com
monitorowanie Twojej aktywności oraz wszystkich innych użytkowników, obejmującej np. wyszukiwanie po  słowach kluczowych oraz zarządzanie Twoją aktywnością na mixfirm.com poprzez przeprowadzenie badań i analiz aby dbać o funkcjonowanie portalu i móc wprowadzać udogodnienia   
wzięcie udziału w programie lojalnościowym
wzięcie udziału w konkursach, weryfikowanie zwycięzców w oparciu  o regulamin konkursu
prowadzanie analiz statystycznych
windykacji należności
przechowywaniu danych w celach archiwizacyjnych 
 
 
Twoje prawa
_____________________________________________________________

Zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych masz prawo dostępu do swoich danych oraz prawo ich zmiany, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wzniesienia sprzeciwu oraz prawo do usunięcia zgodny w każdym momencie.
 
Zgoda na przetwarzanie Twoich danych osobowych, może zostać wycofana w każdej chwili po przez zgłoszenie ( formularz kontaktowych ) rezygnacji z usług co będzie skutkować usunięciem konta z serwisu mixfirm.com w przeciągu 30 dni od złożenia zgłoszenia lub w terminie który określa regulamin, gdy Twoje dane nie będą już niezbędne do celów które zostały zebrane.
 
Masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Danych Osobowych w zakresie naruszenia praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych w mocy RODO.
 
 
Podawanie swoich danych osobowych
_________________________________________________________

Aby  móc zawrzeć a następnie wykonywać umowę zawarta z Toba  jest wymagane podczas rejestracji  podanie danych takich jak:
 
DLA KONTA FIRMOWEGO   
 

 • Typ firmy
 • Nazwa firmy
 • NIP
 • REGON
 • Imię
 • Nazwisko
 • Data urodzenia
 • Adres
 • Miejscowość
 • Kod pocztowy
 • Województwo
 • Adres email
 • Telefon
 • Nazwę użytkownika
 • Hasło 

DLA  KONTA ZWYKŁEGO
 

 • Imię
 • Nazwisko
 • Data urodzenia
 • Adres
 • Kod pocztowy
 • Województwo
 • Adres email
 • Telefon
 • Nazwa użytkownika
 • Hasło 


W przypadku nie podania pełnych  danych konto nie zostanie założone, konsekwencja czego użytkownik nie będzie mógł korzystać z portalu.
 
 
Przekazywanie danych
_________________________________________________________

 
 
Twoje dane udostępniamy podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług płatniczych, usług związanych z przechowywaniem, łączeniem i analizowaniem danych. Stronom transakcji, które zawierasz  oraz obsłudze technicznej.
 
 
Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione na wniosek organów ścigania m.in. Policji i Prokuratury.
 
 
Ze względu na konieczność blokowania działań robotów internetowych na stronie mixfirm.com stosujemy mechanizm Google reCAPTCHA do sporadycznych badań, czy zachowania naszych użytkowników nie noszą znamion zachowań robotów.
W tej sytuacji możemy ujawnić  Google LLC  Twój adres IP.  
 
 
 
 
Pliki Cookie i identyfikator urządzeń
_________________________________________________________
 

Używając serwisu mixfirm.com wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie plików cookie oraz identyfikatora urządzeń do realizacji usługi, personalizowania reklam i analizowania reklam na stronie – zobacz stronę. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na używanie cookie, proszę o zablokowanie w ustawieniach swojej przeglądarki.
 
 
 
 

  
Polityka Ochrony Prywatnośc  Serwisu mixfirm.com obowiązująca od dnia 07.08.2012

1. Administratorem danych udostępnionych w serwisie pod adresem mixfirm.com jest
   MixFirm Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kolady 3, 02-691 Warszawa NIP 774-321-23-41
   REGON 146067689; zarejestrowana w Sądzie Rejonowym m.st. Warszawa XIV Wydział
   Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000422111, kapitał
   zakładowy 1.400.000 PLN wniesiony w całości. Dane przekazywane administratorowi są
   chronione i zabezpieczone przed dostępem niepowołanych osób.

2. Dane użytkowników serwisu wykorzystywane i przetwarzane są przez administratora
   jedynie w celu realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną na podstawie ustawy z
   dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204
   ze zmianami) przez serwis pod adresem mixfirm.com

3. Dane osobowe przekazane administratorowi nie będą bez zgody ich właściciela nigdy
   udostępniane podmiotom trzecim w jakiejkolwiek formie i treści, a każdemu
   udostępniającemu dane przysługuje prawo wglądu we własne dane, uzupełnianie ich,
   poprawianie, aktualizacja oraz usuwanie.

4. Dane przetwarzane na zasadach wynikających z zasad połączeń realizowanych drogą
   elektroniczną (do których zaliczyć można adres IP) wykorzystywane są do zbierania
   danych statystycznych i informacji demograficznych. Podobnie cookies, które co do
   zasady używane są do identyfikacji jako forma dodatkowej autoryzacji korzystających z
   serwisu pod adresem mixfirm.com

5. Użytkownicy serwisu podają swoje dane typu imię, adres e-mail, data urodzenia, które
   administrator przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na zasadach
   określonych w niniejszej Polityce Ochrony Prywatności.

6. Administrator przetwarzając dane w zakresie ukształtowania wzajemnych realizacji
   biznesowych, zmiany tych relacji oraz prawidłowej realizacji świadczonych usług drogą
   elektroniczną może po uzgodnieniu z użytkownikiem rozszerzyć ich zakres o dodatkowe
   dane jak nazwisko, numer dokumentu tożsamości i inne. Niezależnie od powyższego
   administrator serwisu zastrzega sobie prawo wysyłania do użytkowników serwisu pod
   adresem mixfirm.com poczty elektronicznej z powiadomieniami oraz linkami
   odsyłającymi.

7. Linki odsyłające o charakterze komercyjnym będą wysyłane jeżeli użytkownik wyrazi na
   to dodatkową zgodę zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
   elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zmianami).

8. Dane użytkowników serwisu są przechowywane z użyciem środków technicznych i
   organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych zgodnie z
   wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym
   rozporządzeniem z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania
   danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny
   odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych
   osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024 ze zmianami), a także zaleceniami GIODO.

9. Użytkownik serwisu ma obowiązek aktualizować podane administratorowi dane w
   przypadku ich zmiany.

10. Akceptując Politykę Ochrony Prywatności, każdy użytkownik z racji charakteru serwisu
     mixfirm.com akceptuje fakt, że udziela administratorowi serwisu prawa do
     wykorzystywania materiałów prezentowanych przez niego w serwisie, ich upublicznianie,
     zapis, wykorzystywanie dla celów komercyjnych pośrednio lub bezpośrednio związanych
     z funkcjami udostępnianymi przez serwis mixfirm.com

11. Udostępnione administratorowi dane są także wykorzystywane do dokonywania
     biznesowych rozliczeń z użytkownikami serwisu, a także dla celów prawidłowego
     dokonania transakcji aukcyjnej pomiędzy stronami zakończonej przybiciem.

12. Użytkownikom ujawniane są dane osobowe innych użytkowników jedynie w przypadkach
     przewidzianych w Regulaminie serwisu mixfirm.com oraz w innych uzasadnionych
     przypadkach, za uprzednią zgodą osoby, której dane dotyczą.

13. W przypadku zaległości finansowych MixFirm Sp. z o.o. przetwarza dane niezbędne do
     egzekwowania należności względem użytkowników serwisu także po zakończeniu
     trwania wiążącej umowy z użytkownikiem serwisu w stopniu i zakresie niezbędnym dla
     tego celu.

14. Akceptując Politykę Ochrony Prywatności, użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od
     MixFirm Sp. z o.o. informacji handlowych, o jakich mowa w ustawie o świadczeniu usług
     drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 z 9 września 2002 r., poz. 1204 ze zmianami). Zgodę w
     powyższym zakresie użytkownik serwisu może cofnąć w każdym momencie bez
     podawania przyczyny.

Pomoc i wsparcie

Płatności obsługuje: