Polityka prywatności

   Polityka Ochrony Prywatnośc  Serwisu mixfirm.com obowiązująca od dnia 07.08.2012

1. Administratorem danych udostępnionych w serwisie pod adresem mixfirm.com jest
   MixFirm Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kolady 3, 02-691 Warszawa NIP 774-321-23-41
   REGON 146067689; zarejestrowana w Sądzie Rejonowym m.st. Warszawa XIV Wydział
   Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000422111, kapitał
   zakładowy 1.400.000 PLN wniesiony w całości. Dane przekazywane administratorowi są
   chronione i zabezpieczone przed dostępem niepowołanych osób.

2. Dane użytkowników serwisu wykorzystywane i przetwarzane są przez administratora
   jedynie w celu realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną na podstawie ustawy z
   dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204
   ze zmianami) przez serwis pod adresem mixfirm.com

3. Dane osobowe przekazane administratorowi nie będą bez zgody ich właściciela nigdy
   udostępniane podmiotom trzecim w jakiejkolwiek formie i treści, a każdemu
   udostępniającemu dane przysługuje prawo wglądu we własne dane, uzupełnianie ich,
   poprawianie, aktualizacja oraz usuwanie.

4. Dane przetwarzane na zasadach wynikających z zasad połączeń realizowanych drogą
   elektroniczną (do których zaliczyć można adres IP) wykorzystywane są do zbierania
   danych statystycznych i informacji demograficznych. Podobnie cookies, które co do
   zasady używane są do identyfikacji jako forma dodatkowej autoryzacji korzystających z
   serwisu pod adresem mixfirm.com

5. Użytkownicy serwisu podają swoje dane typu imię, adres e-mail, data urodzenia, które
   administrator przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na zasadach
   określonych w niniejszej Polityce Ochrony Prywatności.

6. Administrator przetwarzając dane w zakresie ukształtowania wzajemnych realizacji
   biznesowych, zmiany tych relacji oraz prawidłowej realizacji świadczonych usług drogą
   elektroniczną może po uzgodnieniu z użytkownikiem rozszerzyć ich zakres o dodatkowe
   dane jak nazwisko, numer dokumentu tożsamości i inne. Niezależnie od powyższego
   administrator serwisu zastrzega sobie prawo wysyłania do użytkowników serwisu pod
   adresem mixfirm.com poczty elektronicznej z powiadomieniami oraz linkami
   odsyłającymi.

7. Linki odsyłające o charakterze komercyjnym będą wysyłane jeżeli użytkownik wyrazi na
   to dodatkową zgodę zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
   elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zmianami).

8. Dane użytkowników serwisu są przechowywane z użyciem środków technicznych i
   organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych zgodnie z
   wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym
   rozporządzeniem z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania
   danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny
   odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych
   osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024 ze zmianami), a także zaleceniami GIODO.

9. Użytkownik serwisu ma obowiązek aktualizować podane administratorowi dane w
   przypadku ich zmiany.

10. Akceptując Politykę Ochrony Prywatności, każdy użytkownik z racji charakteru serwisu
     mixfirm.com akceptuje fakt, że udziela administratorowi serwisu prawa do
     wykorzystywania materiałów prezentowanych przez niego w serwisie, ich upublicznianie,
     zapis, wykorzystywanie dla celów komercyjnych pośrednio lub bezpośrednio związanych
     z funkcjami udostępnianymi przez serwis mixfirm.com

11. Udostępnione administratorowi dane są także wykorzystywane do dokonywania
     biznesowych rozliczeń z użytkownikami serwisu, a także dla celów prawidłowego
     dokonania transakcji aukcyjnej pomiędzy stronami zakończonej przybiciem.

12. Użytkownikom ujawniane są dane osobowe innych użytkowników jedynie w przypadkach
     przewidzianych w Regulaminie serwisu mixfirm.com oraz w innych uzasadnionych
     przypadkach, za uprzednią zgodą osoby, której dane dotyczą.

13. W przypadku zaległości finansowych MixFirm Sp. z o.o. przetwarza dane niezbędne do
     egzekwowania należności względem użytkowników serwisu także po zakończeniu
     trwania wiążącej umowy z użytkownikiem serwisu w stopniu i zakresie niezbędnym dla
     tego celu.

14. Akceptując Politykę Ochrony Prywatności, użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od
     MixFirm Sp. z o.o. informacji handlowych, o jakich mowa w ustawie o świadczeniu usług
     drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 z 9 września 2002 r., poz. 1204 ze zmianami). Zgodę w
     powyższym zakresie użytkownik serwisu może cofnąć w każdym momencie bez
     podawania przyczyny.

Pomoc i wsparcie

Płatności obsługuje: